เข้าที่หลังร้าน ( www.yourweb.com/adminstore ) ที่แถบเมนูด้านซ้ายคลิกที่ CONTENT เลือก Blocks ดังภาพที่1
"

ภาพที่1

เมื่อคลิกเข้าไป จะได้หน้าดังรูป ให้คลิก Add New Block ดังภาพที่2
หมายเลข 1 : ชื่อหน้า
หมายเลข 2 : ชื่อหน้าไว้ใช้อ้างอิง เป็นภาษาอังกฤษและไม่ซ้ำ
หมายเลข 3 : เนื้อหาหน้า
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกด Save
"

ภาพที่2

เพิ่มเมนูและเนื้อหา
เข้าที่หลังร้าน ( www.yourweb.com/adminstore ) ที่แถบเมนูด้านซ้ายคลิกที่ CATALOG เลือก Categories ดังภาพที่3
หมายเลข 1: CATALOG
หมายเลข 2: Categories
"

ภาพที่3

เมื่อคลิกเข้าไป จะได้หน้าดังรูป ให้คลิก Add Root Category หรือ Add Subcategory โดยที่ Add Root Categories จะสร้างเป็นหมวดหมู่หลัก ส่วน Add Subcategories สร้างเป็นหมวดหมู่ย่อย ดังภาพที่4
กรอกข้อมูลดังนี้
หมายเลข 1 : เปิดใช้งาน
หมายเลข 2 : เลือก yes หากต้องการให้แสดงบนแถบเมนูหลักของเว็บไซต์
หมายเลข 3 : ชื่อเมนู
หมายเลข 4 : URL บนเว็บ หากว่างไว้จะนำชื่อหมวดหมู่มาเป็น url (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
หมายเลข 5 : ข้อความที่แสดงด้านบนเว็บบราวเซอร์ (Title Page หรือ Meta Title)
หมายเลข 6 : ข้อมูลของคำที่ใช้ค้นหา เกี่ยวกับเพจนั้น (Meta Keyword)
หมายเลข 7 : เป็นการแสดงรายละเอียดของหน้า เพื่อให้รู้ว่าเอกสารที่ผู้ใช้เปิดอยู่นั้น เกี่ยวข้องกับอะไร(Meta Description)"

ภาพที่4

การเพิ่มเนื้อหาในเมนู ที่แถบ Content เลือกที่ Add CMS Block ดังภาพที่5
"

ภาพที่5

ที่แถบ Display Setting ที่ Display Mode เลือก “Static block only” ภาพที่6
"

ภาพที่6

หมายเลข 1 จะปรากฏที่หน้าเว็บดังรูปด้านล่างหมายเลข 1
"
หมายเลข 2 จะปรากฏที่หน้าเว็บดังรูปด้านบนหมายเลข 2
ตามภาพที่7
"

ภาพที่7

ที่แถบ Design ที่ Layout เลือกตามต้องการ แต่โดย default ที่เว็บ “galugongjuthai.com” หน้าต่างๆใช้ 1 column กด SAVE เป็นอันเสร็จสิ้น ตามภาพที่ 8
"

ภาพที่ 8