การเพิ่มหน้าทั่วไป
วิธีเพิ่มหน้าทั่วไป ที่ไม่เพิ่มบนเมนูหลัก
เข้าที่หลังร้าน ( www.yourweb.com/adminstore )   ที่แถบเมนูด้านซ้ายคลิกที่ Content เลือก Pages ดังภาพที่1
"

ภาพที่ 1

เมื่อคลิกเข้าไป จะได้หน้าดังรูป ให้คลิก Add New Page จะได้ภาพที่2
หมายเลข 1 : หัวข้อหน้า จะปรากฎด้านหน้าเว็บ เช่น รูปหมายเลข 1
"
หมายเลข 2 : หัวข้อหน้า จะปรากฎด้านหน้าเว็บ เช่น รูปด้านบนหมายเลข 2
หมายเลข 3 : เนื้อหาของหน้า
หมายเลข 4 : URL บนเว็บ หากว่างไว้จะนำหัวข้อหน้ามาเป็น url (ภาษาอังกฤษเท่านั้น หากหัวข้อเป็นภาษาไทย จำเป็นต้องมากรอก url )
"

ภาพที่2