สร้างหมวดหมู่บทความ
เข้าที่หลังร้าน ( www.yourweb.com/adminstore ) ที่แถบเมนูด้านซ้ายคลิกที่ Content เลือก Categories ดังภาพที่1
"

ภาพที่1

เพิ่มสินค้าโดยกด “Add New Category” กรอกรายละเอียดและบันทึกหมวดหมู่บทความ

การเพิ่มบทความ
เข้าที่หลังร้าน ( www.yourweb.com/adminstore ) ที่แถบเมนูด้านซ้ายคลิกที่ Content เลือก Posts ดังภาพที่2
"

ภาพที่2

กรอกรายละเอียดให้ครบ โดยหากเลือกหมวดหมู่ หรือ Category จะปรากฎหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้ ดังภาพที่3
"

ภาพที่3

การเพิ่มบทความในหน้าทั่งไปหรือ ในหน้าบนเมนู
ในหน้าทั่วไป ไปที่ Content > Pages
ในหน้าบนเมนู ไปที่ Content > Blocks
"

ภาพที่4

คลิกที่ “Insert Widget” จะปรากฎหน้าต่างดังภาพที่5
หมายเลข 1 : Widget เลือก “Resent Blog Posts”
หมายเลข 2 : Blog Category เลือกหมวดหมู่บทความที่ต้องการ หรือหากไม่เลือกจะเป็นการแสดงบทความทั้งหมด

"

ภาพที่5

การเพิ่มบทความไปที่เมนูเป็นไปตามขั้นตอนในบทที่ 2 โดยเข้าที่หลังร้าน (www.yourweb.com/adminstore ) ที่แถบเมนูด้านซ้ายคลิกที่ CATALOG เลือก Categories ดังรูป กดเพิ่ม Add Root Categories หรือ Add Subcategories ในส่วนของ content เลือก block ที่เราสร้างไว้จากข้อ การเพิ่มบทความในหน้าทั่งไปหรือในหน้าบนเมนู ภาพที่6
"

ภาพที่6